H/F Lillegårdens ordensregler
Ordensregler

ORDENSREGLER

for

Haveforening Lillegården

 § 1. Haverne

Hus og have skal altid være i en sådan stand, at det ikke er til gene for naboerne, eller ødelægger helhedsindtrykket.

Haverne skal holdes fri for ukrudt og græsplæner slås regelmæssigt.

Alle medlemmer, der har have på sidevejene, har pligt til, at renholde disse til midten af vejen. 

Renholdelse af rabatten, langs koloniens hovedvej, påhviler de medlemmer, der har haver stødende op hertil,endvidere har de medlemmer også pligt til at renholde hovedvejen en ½ meter mod midten.

Rabatten er anlagt som prydrabat, og må ikke anvendes til dyrkning af køkkenhave. 

Ligeledes påhviler det de medlemmer, der har haver stødende op til grøften, mod nord, at renholde denne langs, sider og bund.

Det er ikke tilladt, at føre spildevand ud i grøften. 

Medlemmerne mod syd skal renholde ”kondistien”, klipning af græs, ordne og passe både egne hække og buske, samt det der vokser igennem hegnet fra motorvejsområdet 

Haverne skal i almindelighed være indrammet af hæk. dog kan der, i stedet for front hæk, opsættes stenkant eller anden form for hegn, såfremt dette af en eller anden grund, måtte være ønskeligt og velbegrundet.

Ændringer skal dog ske i samråd med bestyrelsen, hvis retningslinjer skal følges.

Hække udenom kolonien må ikke overstige 2m. fra terræn.

Øvrige hække må ikke overstige 1,80m.   

Plantning af busk og træer skal være mindst l m. fra skel.

Alt levende hegn skal være klippet senest l. juli og 15. september.

 

§ 2.  Bebyggelse

Inden nybyggeri, tilbygning eller udvidelse af eksisterende bolig foretages, skal tegninger med videre, afleveres til bestyrelsen for godkendelse.

Se Lokalplan 403 

Såfremt der er fiberplast havebassin eller lign. Skal der være en forsvarlig afskærmning. 

Opsætning af indendørs pejse og brændeovne er ikke tilladt ifølge Brøndby Kommune. 

Materialer til senere brug skal opbevares inden for medlemmets egen have.

 

§ 3. Beboelse

Nat ophold må kun finde sted i tidsrummet fra 1. april til 31. oktober. Uden for denne periode, må kolonihaverne kun benyttes til nat ophold i weekenden, fra fredag til søndag.

Beboerne i kolonien skal have fast bopæl andet sted, og skal forud for indflytning, overfor såvel ejer som foreningen godtgøre, at dette er tilfældet.

Se Lokalplan 403

  

 

§ 4. Renovation

Køkkenaffald skal regelmæssigt anbringes i de af foreningen opsatte grønne dagrenovations-container, og disse må kun benyttes til husholdnings affald.

Flasker, glas osv., skal smides ud i kommunens sorte flaske-container.

Papir, pap osv., skal smides ud i kommunens sorte avis-container.

Alt andet affald betragtes som storskrald og kan afleveres i den månedlige container

Storskralds-containeren opstilles en gang månedligt i kolonien, fra april til og med september.

De af foreningens rekvirerede containere bruges til andre former for affald. Stort affald, som f.eks. stole, borde osv. slås i stykker, og træer, buske og lign. deles og bundtes, så containerne udnyttes bedst muligt.

Det er ikke tilladt at henstille affald og sække ved containerne, når disse er låst.

Brandbart materiale må højst have en længe på 1m.    

Der henvises i øvrigt til genbrugspladsen på Sydgårdsvej.

Parkerede trailere må ikke bruges som oplagsplads for have- og andet affald. 

Afbrænding af haveaffald m.v. er ikke tilladt.

 

§ 5. Vejene og fællesanlæg.

Al kørsel inden for kolonien må ikke overstige 15 km/t, og der skal af hensyn til børn, gående osv., udvises den største muligt agtpågivenhed.

Motorkøretøjer må kun parkeres på de anviste parkeringspladser.

Sidevejene skal holdes fri for biler m.m., således at ambulancer og slukningskøretøjer kan passere. Af og pålæsning er dog tilladt.

Parkering og opbevaring af materialer er ikke tilladt på sidevejene. Dette gælder hele året.

Lastvogne og andre store køretøjer over 3.500 kg. henvises til parkeringspladsen ved Brøndby Strand Centeret.

Parkering af campingvogne på foreningens område er ikke tilladt.

På havelodder og vejarealer inden for området, må der ikke foretages oplagring/henstilling af uindregistrerede biler, lastbiler, lystfartøjer og lignende.

Al unødig motorstøj såvel som unødvendig kørsel på vejene er ikke tilladt.

Løsgående hunde må ikke færdes i kolonien

 

§ 6. Vanding.

Vognvask med slange er ikke tilladt (brug spand og børste).

Vanding med turbine, selvkørende spredere og lignede, er ikke tilladt.

Hvis der kommer vandingsforbud fra kommunen, går dette forud for foreningens egne bestemmelser.

 

§ 7.  Overholdelse.

Medlemmerne har det fulde ansvar, for overholdelse af foreningens vedtægter og ordensregler. Foreningens bestyrelse er formidler. 

Foreningens bestyrelse er pligtig, at påtale enhver overtrædelse af disse ordensregler, ligesom medlemmerne og de besøgende er pligtige, at overholde dem.

Såfremt medlemmerne ikke overholder deres pligt, med renholdelse af haver og veje, har foreningen ret til at lade arbejdet udført på medlemmets regning.

Overtrædelser medfører advarsler og i gentagelsestilfælde en bod og påtale.
Sådan en bod vil kun kunne idømmes af den samlede bestyrelse.

Enhver bod og påtale skal meddeles skriftlig og forfalder til betaling senest 14 dage efter meddelelsen modtages. En bod er at betragte som pligtig pengeydelse.
Bodens størrelse fastsættes på generalforsamlingen.  

Medlemmerne bør holde sig orienteret ved opslag på foreningens opslagstavler.

Disse ordensregler er vedtaget på generalforsamlingen

12. maj 2013